นครสวรรค์ I สโมสรไลออนส์จังหวัดประกาศผลสอบการแข่งขันสารานุกรมไทย ประถม-วัดเวฬุวัน มัธยม-สตรีนครสวรรค์

ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล ประธานเขตพื้นที่สารานุกรมไทย จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ตามที่สโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งประกอบด้วย สโมสรไลออนส์นครสวรรค์ สโมสรไลออนส์สี่แควนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์ปากน้ำโพนครสวรรค์ สโมสรไลออนส์เมืองพระบางนครสวรรค์ และสโมสรไลออนส์บึงบอระเพ็ดนครสวรรค์ ได้ร่วมกันจัดการสอบแข่งขันสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์ ขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 มีทั้งระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันได้เสร็จสิ้นลง และคณะกรรมการได้ตรวจข้อสอบและประเมินผลเรียบร้อยแล้ว

ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

ชนะเลิศ คือ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.หนองบัว มี เด็กชายจิรัฏฐ์ ทองรัตนะ เด็กหญิงพิชามญธ์ เกขุนทศ เด็กหญิงกัญญารัตน์ คมชัยภูมิ โดยมี นางอัมพร เอี่ยมสมบูรณ์ เป็นครูผู้ควบคุม

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านซับผักกาด อำเภอพยุหะคีรี มี เด็กชายยศพล  ชำนาญพนา เด็กหญิงวรการต์ื วงษ์สุวรรณ เด็กหญิงวรชญา ยิ้มเอศ โดยมี นายชวลิต กลิ่นจันทร์ ครูผู้ควบคุม

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียน ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ คือ เด็กหญิงกานพิชชา  ขยันกิจ เด็กชายปุญญพัฒน์ วิริยะศาลชัย เด็กชายภูริช แก้วชิงดวง โดยมี นางวิสา จันทร์ศรีและนางสุวรรณี ภัทรปัญจพร เป็นครูผู้ควบคุม

อันดับ 4 โรงเรียน อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ อำเภอตาคลี อันดับ 5 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) อำเภอไพศาลี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มี เด็กหญิงคูณข้าว แน่นอุดร เด็กหญิงจิรัชญา โพธิ์ทัย โดยมี นางสาวนิอร ไชยสุนทร และ นางสาวกมลพร เชื้อจีน เป็นครูผู้ควบคุม

รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ มี เด็กชายกานต์นที แตงร่ม  เด็กหญิงนรม จริยาคุณา เด็กหญิงพัสวิญาพรรณ สมพงษ์ โดยมี นางสาวฤดี  มาศบุญธรรม เป็นครูผู้ควบคุม

รองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนนครสวรรค์ มี เด็กหญิงโชษิตา แขวงนคร เด็กหญิงอารดา อินทน และเด็กหญิงพัชรวรรณ พรมพิทักษ์ โดยมี นางเสาวรส  แขวงนคร เป็นครูผู้ควบคุม

อันดับ 4 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อันดับ 5 โรงเรียนวัดหนองปลิง

ซึ่งโรงเรียนที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่ เกียรติคุณ เงินรางวัล คือ 3,000 2,000 และ 1,000 บาท ตามลำดับ ส่วนโรงเรียนที่ได้รางวัลที่ 1 ถึงที่ 5 จะเป็นตัวแทน จังหวัดนครสวรรค์ทั้งระดับประถมศึกษาตอนปลายและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นไปแข่งขันระดับภาคต่อไป

ชาติชาย I นครสวรรค์

Related posts

Leave a Comment