นครสวรรค์ I นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 เชิญคณะกรรมการสภาฯ พร้อมผู้บริหารประชุม สรุปงาน Open House

ณ ห้องประชุมนิมมานรดี ชั้น 2 สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4 จังหวัดนครสวรรค์ นายสุนทร ทองใส นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถาบันฯ ค โดยมี นายสมคิด บุญเทวี ผอ.สถาบันฯ พร้อมคณะผู้บริหารฯเข้าร่วมประชุม มีวาระที่สำคัญดังนี้ คือ

  1. นโยบายของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่มุ่งเน้นให้มีการนำนโยบาย Soft Power สู่สถานศึกษาในสังกัดสถาบัน
  2. รายงานผลโครงการเปิดโลกกว้าง เส้นทางอาชีวศึกษาสู่ปริญญาตรี มีคณะผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 74 คนนักศึกษา 351 คน มีสถานประกอบการมาออกบูธแสดงสินค้า ได้แก่ บริษัทฮีโน่(HINO) บริษัท MG และบริษัทบีควิก(B Quick)
  3. การสรรหากรรมการสภาสถาบันตามมาตรา 23 วงเล็บ 4 แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่ประชุมรับทราบและจะดำเนินการต่อไปตามระเบียบ
  4. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและเงินรายได้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ทางสถาบันได้รับการโอบงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4,198,145.00 บาท เป็นค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุและค่าสาธารณูปโภคืค่าตอบแทนนายกสภาสถาบัน ค่าตอบแทนผู้บริหาร เงินประจำตำแหน่งผู้บริหาร ค่าวัสดุการศึกษา และค่าตอบแทนพนักงานราชการ ที่ประชุมรับทราบ
  5. เรื่องการขออนุมัติแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี และการขออนุมัติผลการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต แก้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามเสนอ
  6. เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา คือการขอให้วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ และวิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ เป็นศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ ซึ่งทางอบจ. นครสวรรค์ร่วมทุนกับสปสช. จัดซื้อกายอุปกรณ์มาแจกให้แก่ผู้ป่วย ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง แต่ยังไม่มีศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์เหล่านั้น จึงประสานขอความร่วมมือมาในเบื้องต้น และจะนำเสนอในรายละเอียดต่อไป

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ชาติชาย I นครสวรรค์

Related posts

Leave a Comment